მეზობელი სიტყვები
Na+ channel
/͵səʊdɪəmʹtʃænl, ͵nɑ:plʌs-/