მეზობელი სიტყვები
narrow-sense heritability
არსებითი სახელი
/͵nærəʊsɛns͵hɛrɪtəʹbɪlətɪ/

გენ. მემკვიდრულობა ვიწრო გაგებით (ჯამური გენეტიკური ცვალებადობის შეფარდება მთლიან ფენოტიპურ დისპერსიასთან; აგრ. narrow heritabilityh²) [შდრ. აგრ. broad-sense heritability].