მეზობელი სიტყვები
navicular
ზედსართავი სახელი
/nəʹvɪkjʊlə(r)/

ნავისებრი, პატარა ნავის ფორმისა; navicular bone ანატ. ნავისებრი ძვალი (უკანა ტერფისა).