მეზობელი სიტყვები
necrotic
ზედსართავი სახელი
/nɛʹkrɒtɪk/

ნეკროზული, ნეკროზთან დაკავშირებული.