მეზობელი სიტყვები
nectocalyx, nectophore
/͵nɛktəʹkeɪlɪks, ʹnɛktəfɔ:(r)/