მეზობელი სიტყვები
Nematocera
არსებითი სახელი
/͵nɛməʹtɒsərə/

pl ენტ. გრძელულვაშიანები (ორფრთიანების ორიდან ერთ-ერთი ქვერიგი; Nematocera subord.) [შდრ. აგრ. Brachycera].