მეზობელი სიტყვები
Nemertinea, Nemertini
/͵nɛməʹtɪni:ə, ͵nɛməʹti:nɪ/