მეზობელი სიტყვები
nephridia
/nɪʹfrɪdɪə/

nephridium-ის pl.