მეზობელი სიტყვები
neurilemma, neurilemmal
/͵njʊərɪʹlɛmə, -ml/