მეზობელი სიტყვები
N-formylmethionine
/͵ɛn͵fɔ:mɪlmɛʹθaɪəni:n/