nicotinic
ზედსართავი სახელი
/͵nɪkəʊʹtɪnɪk/

ქიმ. 1) ნიკოტინისა, ნიკოტინური, ნიკოტინთან დაკავშირებული; ნიკოტინის მსგავსი ეფექტის მქონე;

2) ნიკოტინმჟავასი, ნიკოტინმჟავასთან დაკავშირებული.