მეზობელი სიტყვები
no-see-ums
/nəʊʹsi:əmz/

ამერ. = Ceratopogonidae.