მეზობელი სიტყვები
NPC
/͵ɛnpi:ʹsi:/

აბრევ. = nuclear pore complex.