მეზობელი სიტყვები
nucelli
/nju:ʹsɛlaɪ/

nucellus-ის pl.