nuclear matrix
არსებითი სახელი
/͵nju:klɪəʹmeɪtrɪks/

მოლ. ბიოლ. ბირთვის მატრიქსი (ბირთვის ცილოვანი საყრდენი სტრუქტურა, რომელსაც, სავარაუდოდ, ქრომატინის ორგანიზების ფუნქცია აქვს).