nucleocapsid
არსებითი სახელი
/͵nju:klɪəʊʹkæpsɪd/

ვრლ. ნუკლეოკაფსიდი (ვირუსის ძირითადი სტრუქტურული ერთეული – ვირუსული ნუკლეინმჟავასა და მისი გარშემომრტყმელი ცილოვანი კაფსიდის ერთობლიობა).