მეზობელი სიტყვები
nucleolate ან nucleolated
ზედსართავი სახელი
/ʹnju:klɪəleɪt, -ɪd/

ციტ. ბირთვაკიანი, ბირთვაკ˂ებ˃ის შემცველი.