obovate
ზედსართავი სახელი
/ɒbʹəʊvət/

უპირატ. ბოტ. უკუკვერცხისებრი (ითქმის ყუნწზე წვეტით / წვრილი ბოლოთი მიმაგრებული კვერცხისებრი ფოთლის, ნაყოფის და სხვ. შესახებ).