მეზობელი სიტყვები
octopod
ზედსართავი სახელი
/ʹɒktəpɒd/

ზოოლ. რვაფეხიანი, რვაფეხა.