მეზობელი სიტყვები
octosporous
ზედსართავი სახელი
/ɒkʹtəʊspərəs/

რვასპორიანი, რვა სპორის მქონე.