მეზობელი სიტყვები
oculiform
ზედსართავი სახელი
/ʹɒkjʊlɪfɔ:m/

თვალისებრი, თვალის ფორმისა.