მეზობელი სიტყვები
oculocephalic reflex
/͵ɒkjʊləʊsɪ͵fælɪkʹri:flɛks, -kɛ͵fælɪk-/