მეზობელი სიტყვები
oestradiol
/͵i:strəʹdaɪɒl, ͵ɛstrə-/