მეზობელი სიტყვები
oestrogenic
/͵i:strəʹdʒɛnɪk, ͵ɛstrə-/