მეზობელი სიტყვები
Onychophora
არსებითი სახელი
/ɒnɪʹkɒfərə/

pl ზოოლ. ონიქოფორები (ხმელეთის პრიმიტიულ ჭიისმაგვარ უხერხემლოთა ტიპი; სავარაუდო ევოლუციური გარდამავალი საფეხური რგოლოვან ჭიებსა და ფეხსახსრიანებს შორის; Onychophora phl.).