მეზობელი სიტყვები
osphresis
/ɒsʹfri:sɪs/

იშვ. = olfaction.