მეზობელი სიტყვები
osteogenetic ან osteogenic
ზედსართავი სახელი
/͵ɒstɪəʊdʒəʹnɛtɪk, -ʹdʒɛnɪk/

1. ოსტეოგენური, ძვლის წარმომქმნელი;

2. ოსტეგენეზური, ოსტეგენეზისა, ოსტეოგენეზთან / ძვლის ფორმირება-განვითარებასთან დაკავშირებული.