მეზობელი სიტყვები
otoconia
/͵əʊtə(ʊ)ʹkəʊnɪə/

otoconium-ის pl.