მეზობელი სიტყვები
PABA
/͵pi:eɪbi:ʹeɪ/

აბრევ. = para-aminobenzoic acid.