მეზობელი სიტყვები
paraxonic
ზედსართავი სახელი
/͵pærækʹsɒnɪk/

ზოოლ. პარაქსონური, მესამე და მეოთხე თითებს შორის გამავალი სიმეტრიის ღერძის მქონე (ითქმის წყვილჩლიქოსნების და მისთ. ფეხის / კიდურის შესახებ) [შდრ. აგრ. mesaxonic].