მეზობელი სიტყვები
parazoa
/͵pærəʹzəʊə/

parazoon-ის pl.