მეზობელი სიტყვები
Phe
/fi:/

აბრევ. = phenylalanine.