phylogenetics
არსებითი სახელი
/͵faɪləʊdʒəʹnɛtɪks/

ფილოგენეტიკა (ფილოგენეზის, მისი კანონზომიერებების, ტაქსონომიურ ჯგუფებს შორის ევოლუციური ურთიერთკავშირის და მისთ. შესწავლა).