მეზობელი სიტყვები
Porifera
არსებითი სახელი
/pɒʹrɪfərə/

pl ზოოლ. ღრუბელები (უხერხემლო ცხოველთა ტიპი; Porifera phl.).