primordium
არსებითი სახელი
/praɪʹmɔ:dɪəm/

(pl primordia)

1. ემბრ. პრიმორდიუმი (ამა თუ იმ ორგანოს ან ქსოვილის ჩანასახოვანი უჯრედების ჯგუფი / სტრუქტურა – ორგანო ან ქსოვილი თავისი განვითარების ჩანასახოვან სტადიაში);

2. პრიმორდიუმი, საწყისი, პირველადი ფორმა.