მეზობელი სიტყვები
promeristem
არსებითი სახელი
/͵prəʊʹmɛrɪstɛm/

ბოტ. პრომერისტემა, პირველადი მერისტემა (აგრ. primary meristem).