მეზობელი სიტყვები
pygidia
/paɪʹdʒɪdɪə, -ʹgɪdɪə/

pygidium-ის pl.