მეზობელი სიტყვები
pyxidia
/pɪkʹsɪdɪə/

pyxidium-ის pl.