მეზობელი სიტყვები
qPCR
/͵kju:pi:si:ʹɑ:(r)/

აბრევ. = quantitative PCR.