მეზობელი სიტყვები
QTLs
/͵kju:ti:ʹɛlz/

აბრევ. = quantitative trait loci.