quadrifoliate
ზედსართავი სახელი
/͵kwɒdrɪʹfəʊlɪət/

ბოტ. 1) ოთხფოთოლაკიანი (ითქმის თათისებრრთული ფოთლის შესახებ);

2) თათისებრრთული ოთხფოთოლაკიანი ფოთლების მქონე (ითქმის მცენარის შესახებ).