მეზობელი სიტყვები
quisqualate
არსებითი სახელი
/kwɪʹskwəleɪt/

ბიოქ. კვისკვალატი (გლუტამატის სტრუქტურული ანალოგი).