მეზობელი სიტყვები
racemase
არსებითი სახელი
/ʹræsə͵meɪz/

ბიოქ. რაცემაზა (იზომერაზების კლასის ფერმენტი).