მეზობელი სიტყვები
racemate
არსებითი სახელი
/ʹræsɪmeɪt/

ბიოქ. რაცემატი, რაცემიული ნარევი (ოპტიკური იზომერებისა).