მეზობელი სიტყვები
rachides
/ʹreɪkɪdi:z/

rachis-ის pl.