მეზობელი სიტყვები
rachillae
/rəʹkɪli:/

rachilla- pl.