radiate-veined
ზედსართავი სახელი
/ʹreɪdɪətveɪnd/

ბოტ. რადიალურად დაძარღვული, ყუნწიდან რადიალურად გამომავალი ძარღვების მქონე, თათისებრ დაძარღვული (ითქმის ფოთლის შესახებ).