radiolabeling
არსებითი სახელი
/͵reɪdɪəʊʹleɪblɪŋ/

ბიოტექ. რადიოაქტიური მარკირება / მონიშვნა, რადიომარკირება, რადიომონიშვნა (ნაერთში, ანტისხეულში და სხვ. რადიოაქტიური ნივთიერების ჩართვა).