radioresistant
ზედსართავი სახელი
/͵reɪdɪəʊrɪʹzɪstənt/

ფიზიოლ. რადიომდგრადი, დასხივებისადმი / რადიოაქტიური გამოსხივების ზემოქმედებისადმი მდგრადი (ითქმის ორგანიზმის / ქსოვილის შესახებ).