radiosensitive
ზედსართავი სახელი
/͵reɪdɪəʊʹsɛnsətɪv/

ფიზიოლ. რადიომგრძნობიარე, დასხივებიადმი / რადიოაქტიური გამოსხივების ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე (ითქმის ორგანიზმის / ქსოვილის შესახებ).